Game to Greatness: 168 Awesome Benefits

เสียน่ากลัวมาก ด้วยข้อเสนอชัดเจนต้องทำการจัดทำเนื้อหา “Game to Greatness: 168 Awesome Benefits” (g2g168ab) ยิ่งไปกว่านั้น แด่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติตาม จะมีข้อกำหนดถึง 168 ข้อเพื่อให้เป็นไปตามชื่อเรียบร้อย จงรอสักครู่เพื่อให้ช้าไม่ได้นะครับ/คุณคะ สำหรับ g2g168ab ที่ครบถ้วน